(3-3) Undergraduate Students


当研究会で卒業論文|卒業制作を行った学部学生 (2006-2009)

Natsuko Fukasawa (2006)

Shihori Nakashima (2007)
Asami Sekine (2007)
Rico Sato (2007)

Yusuke Murata (2008)
Yusuke Sakamoto (2008)
Yusuke Kamiyama (2008) ※優秀卒業制作賞受賞

Yuki Uchida (2009) ※優秀卒業制作賞受賞
Chihiro Tonoike (2009)  ※優秀卒業制作賞受賞
Momoko Kawai (2009)  ※優秀卒業制作賞受賞

現在在学中の学部学生(2009)

Masaya Doi
Tatsuma Segawa
Takaki Kimura
Aki Aoki
Taisuke Oshima
Toru Kawanabe
Ryo Toyoda
Hitomi Karaki